Herb Bolesławca
 
ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
"BUCHALTER" Spółka z o.o.
KIBR nr ewid. 290
Linia
 
ul. Tysiąclecia 10A/B
59 - 700  BOLESŁAWIEC
 

O firmie Zarząd Biegli rewidenci Oferta Kontakt


Zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ogłoszoną dnia 22 maja 2009 r. w Dz. U. Nr 77, zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2, przedmiotem działalności Spółki jest:
 • wykonywanie czynności rewizji finansowej, tj.:
  • badanie sprawozdań finansowych,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • doradztwo podatkowe,
 • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
 • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
 • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

W dotychczasowym, trwającym od 1992 r., okresie działalności, jak i obecnie, Zespół Biegłych Rewidentów "BUCHALTER" Spółka z o.o. bada sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych o różnych formach prawnych, tj.:
 • przedsiębiorstwa państwowe i komunalne,
 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki cywilne,
 • spółdzielnie.
Badania sprawozdań finansowych przeprowadzane są zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Stosowane przez nas procedury badania zapewniają prawidłową wycenę majątku i źródeł jego finansowania oraz rachunku zysków i strat.

Pozostałe usługi objęte przedmiotem działalności Spółki o charakterze stałym świadczone są przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez ZBR
"BUCHALTER" Sp z o.o. w Bolesławcu. Doraźne doradztwo świadczone jest przez Zarząd Spółki na podstawie zlecenia zainteresowanego, w tym doradztwo podatkowe wyłącznie na podstawie pisemnie zgłoszonego problemu.

Zapewniamy naszym klientom ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.

Proponujemy Państwu zawarcie umowy, której przedmiotem byłyby usługi wynikające z zakresu działalności Spółki.

Wobec podmiotów gospodarczych współpracujących z Zespołem Biegłych Rewidentów
"BUCHALTER" w dłuższym okresie czasu, zawierających z nami umowy wieloletnie w zakresie:
 • doradztwa podatkowego,
 • nadzoru nad prawidłowością doskonalenia zasad rachunkowości,
 • badania sprawozdań finansowych
stosujemy preferencyjne warunki współpracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!